DIRECCIÓ INSULAR

La Direcció Insular de Suport i Coordinació Municipal s’ha creat per tal d’optimitzar i consolidar els diferents serveis del Consell de Mallorca que assisteixen tècnicament en la gestió diària dels ajuntaments. 

Depenen d’aquesta Direcció els serveis d’Assistència Jurídica, el d’Assistència Econòmica, el d’Assistència Tècnica en Projectes i el d’Assistència Informàtica; tots adreçats a donar suport als municipis

Els principals objectius de la Direcció Insular per a millorar la gestió i coordinació dels serveis municipals són:

- Millorar l’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis.

- Donar suport als ajuntaments per a la tramitació de procediments administratius i la realització d’activitats materials i de gestió.

- Assegurar la transformació digital dels ajuntaments desplegant la plataforma SECIM d’administració electrònica implementada per el Consell de Mallorca.

- Prestar suport en la selecció i formació del personal dels ajuntaments.

- Contribuir a l’optimització dels costos efectius dels serveis prestats pels municipis i oferir col·laboració per a una gestió coordinada més eficient que permeti reduir-los.

- Aconseguir en un termini de dos anys disposar d’una plataforma de contractació centralitzada per als ajuntaments.